Het Platform Ketensamenwerking Zuid richt zich op professionals in Limburg die door samen te werken de energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving vorm en inhoud geven. Het platform wil daarbij alle betrokkenen inspireren: provincie, gemeentes, gebiedsontwikkelaars, architecten, aannemers, bouwers, installateurs, ingenieurs, infrastructuurplanners, mobiliteitsdeskundigen, groenvoorzieners, netbeheerders, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en inwoners van onze provincie.

Ketendialogen dinsdag 19 oktober 2021

Thema: Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

In deze editie van de Ketendialogen staan de eerste ervaringen centraal die opgedaan zijn in de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. We gaan hierover in dialoog aan de hand van de ervaringen in én met de proeftuin Limbrichterveld in Sittard (2018) met centraal de aansluiting op Het Groene Net. Daarnaast bespreken we de vorig jaar geselecteerde proeftuin Hagerhof-Oost in Venlo waarbij eveneens het gasvrij maken van de wijk middels een warmtenet voorop staat.

Onze inleiders nemen ons mee in de uitdagingen die hiermee gemoeid zijn, zowel voor wat betreft de samenwerking met bewoners en partners en de lessons learned, maar ook de uitdagingen die er nog zijn. Hoe gaan we deze wijkaanpak samen tot een succes brengen? Is de aanpak maatwerk of kunnen we hierbij gelijke stappen zetten? Wat kan de rol van private partners hierbij zijn en wanneer kunnen die aanhaken?

Inleiders:

  • Mary Pollux, wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen, gemeente Venlo
  • Kim Schmitz, wethouder Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Jongeren, gemeente Sittard-Geleen
  • Joeri Voorn, directeur Vastgoed & Inkoop, ZOwonen

Aanmelden voor Ketendialogen

Stuur een mail naar ons secretariaat gericht aan dohmen@lwv.nl onder vermelding van deelname Ketendialoog, e-mailadres en telefoonnummer. Je ontvangt van ons vervolgens een aanmeldlink en toelichting om goed in de online vergadering te komen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Ondernemen met een goed rendement in een duurzame samenleving

4 november 2021- 15.00-17.00 uur op de Brightlands Chemelot Campus

Laat je inspireren hoe de beginselen van circulaire economie en de rol van het slim gebruik van data in onze snel veranderende wereld, voor jouw bedrijf betekenis kunnen krijgen. We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen in een samenleving die slimmer, duurzamer en gezonder wordt. De cocktail van milieudruk op onze aarde, toenemende schaarste van grondstoffen en steeds meer technologie heeft ook invloed op jouw bedrijf.

Van bouwbedrijf tot restaurant en van agrariër tot logistiek bedrijf, kom kennis halen op 4 november 2021 van 15.00 tot 17.00 uur, op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Digitalisering en slimme technologie bieden al veel kansen voor het efficiënt gebruik van grondstoffen en het hoogwaardig hergebruik van producten. Experts delen kennis en bedrijven die je voorgingen delen ervaringen en voorbeelden. Na de kennissessie kun je een scan invullen en kunnen studenten samen met je aan de slag, om circulaire kansen te spotten voor jouw bedrijf.

Programma:
14.45-15.00 uur:  inloop.
15.00-15.15 uur: introductie betekeniseconomie en aankondiging purpose colleges in Limburg door Kees Klomp (https://www.thriveinstitute.nl/purpose-avondcollegesprofessionals).
15.15-16.15 uur: inspiratiessessie met Circo en de Rabobank-data als middel om circulair te ondernemen.
16.15-16.30 uur: in dialoog over ‘wat kun je nu concreet doen om circulair te ondernemen’.
16.30-17.00 uur meet & match tussen bedrijven en studenten om bedrijven een stap verder te helpen en bekendmaking winnaars van de essaywedstrijd circulaire economie vanuit de lectoraten uit het economisch domein van Zuyd Hogeschool.

Terugblik Ketendialogen 21 september 2021

Thema: Energetische transformatie van woningen – de eerste ervaringen

Tijdens de Ketendialogen van 21 september deelden Ger Peeters, Haico Offermans en Yard Pex hun ervaringen en inzichten bij de ketengerichte aanpak van de verduurzaming van 4.000 woningen van Wonen Limburg. Dit als eerste ervaring met een efficiënte werkwijze voor de komende energetische transformatie van woningen.

De grote omvang van de opgave én het besef dat de min of meer traditionele aanpak niet tot het juiste resultaat zou leiden, bracht Wonen Limburg ertoe samen met markpartijen te zoeken naar een andere manier van werken. Hierbij staan planbaarheid, klantvriendelijkheid en beheersbaarheid van kosten centraal. Dit vanuit een ketengerichte samenwerking waarbij marktpartijen in een zo vroeg mogelijk stadium in het traject betrokken worden. Zo kunnen deze partijen hun werkprocessen nog beter afstemmen op de opgave en een efficiënte aanpak borgen, ook naar de toekomst.

Leuk en leerzaam … Ketendialogen terugkijken

Wat zijn Ketendialogen?
Ketendialogen zijn korte maandelijkse online-bijeenkomsten (vast op de derde dinsdag van de maand van 8.00-9.15 uur). Inhoudelijk betrokkenen en deskundigen gaan dan met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Hierdoor leer je elkaar kennen, kun je van elkaar leren en kun je lastige en uitdagende issues bespreekbaar maken.

Wie doen mee?
Deelnemers zijn afkomstig uit de gehele bouwkolom en betrokken bij de uitdagingen binnen de gebouwde omgeving op het gebied van bouw, techniek en infra.

Terugkijken?

Geef ook invulling aan onze Ketendialogen!
Zelf een inleiding verzorgen? Meer betrokken worden? Neem contact op met Leon Verheggen, programmamanager, mobiel 06 10 23 43 05 of per e-mail leon@verheggenmc.nl

Energietransitie als kans

Het thema van de Ketendialogen op 20 april 2021

Maarten van Poelgeest nam ons mee in de analyse van een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het Klimaatakkoord waarbij wijkaanpak (explicieter naast een gebouwgerichte aanpak), financiering (huidige onrendabels moeten opgevangen worden) en uitvoeringskracht (minder ‘ieder voor zich’ door meer regie) in een ander licht komen te staan. Er kan dus geen sprake zijn van een vast pad met een gegarandeerd resultaat, maar een aanpak op basis van draagvlak en verbinding waarbij we zoeken naar de stappen vooruit. Besturen in onzekerheid.

Er zijn meer wegen die leiden naar Parijs. De huidige inzet is gericht op: 1) leren in de proeftuinen, 2) een gefaseerde strategie die leidt tot het stapsgewijs wijken van het gas af te halen, 3) een individueel spoor waarbij hybride oplossingen een prima tussenstap zijn naar het einddoel.

Doekle Terpstra zoomde in op een integrale aanpak waarbij sprake is van meerdere sporen en van de opgave waarbij de wederzijdse afhankelijkheid vooropgesteld gesteld wordt binnen een ketengerichte samenwerking. Dit is natuurlijk alleen maar haalbaar middels een stevig onderling commitment en draagvlak (niet omdat het moet maar omdat we het willen). Dit vergt lef. Ook hier (zie ook Ketendialogen van 16 maart 2021) zijn de arbeidsmarktvraagstukken en relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs besproken. In hoeverre sluiten vraag en onderwijsaanbod voldoende op elkaar aan, en hoe komen we daarbij tot een ‘leven lang-ontwikkelen-agenda’ waarbij leren en werken in permanente verbinding staan met elkaar.

Verder is in toenemende mate interesse bij Techniek Nederland voor burgerinitiatieven. Maatschappelijk draagvlak is randvoorwaardelijk voor de energietransitie. Derhalve verdient het aanbeveling om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om initiatieven van onderaf te faciliteren en te ondersteunen. Dit is tevens een brede aanmoediging voor Limburg.

(Kijk ook op NOS dd. 22 april 2021)

“Er is wederzijdse afhankelijkheid tussen uitvoerende partijen in de bouw. De uitdaging is dat we meer moeten doen dan om de tafel zitten. We zullen die afhankelijkeid van elkaar zelfs moeten verstevigen om innovatiever te kunnen werken op te kunnen schalen en zo de maatschappelijke opbrengst groter maken.”

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Anders denken én doen

De bouwsector is in transitie. Keuzes en paradigma’s uit het verleden zijn niet relevant meer. Het nieuwe devies is duurzamer, innovatiever en leuker werken met oog voor de eindgebruiker. Zo streven we naar betere prestaties in infra, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. De transformatie van vastgoed en de energietransitie vragen ook om een andere manier van (samen)werken. Dat betekent een fundamentele verandering in onze manier van denken en doen. Het Platform Ketensamenwerking Zuid stimuleert en faciliteert professionals in de bouwsector in Limburg en daarbuiten om de verbindingen te vinden die het verschil in de bouwpraktijk kunnen maken.

Het Platform Ketensamenwerking Zuid staat voor:

  • Initiëren

  • Verbinden
  • Leren
  • Toepassen

Initiëren

Onze regio als voorbeeld voor Nederland

Initiëren van transitie


Platform Ketensamenwerking Zuid neemt initiatieven om partijen bij elkaar te brengen op basis van een actieve verbindende rol. Zij initieert daartoe regelmatig netwerkbijeenkomsten en treedt actief in gesprek met partijen die de keten van samenwerking binnen de bouwkolom verder kunnen versterken. Op dit moment wordt die naast de bestaande leden onder andere gezocht bij kennisinstituten, netwerkbeheerders, zorg(vastgoed)partijen, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Verbinden

Professionals en kennisinstituten binnen één platform samenbrengen

Het Platform Ketensamenwerking Zuid bereikt koplopers in de bouwsector

Door de activiteiten bereikt het platform vele professionals binnen de bouwsector en vastgoedontwikkeling in Zuid-Nederland. Deze focus is de kracht van het platform. Daarnaast leggen we inspirerende verbindingen naar relevante initiatieven (best practices), professionals en kennisinstituten in de euregio en de rest van het land.

Leren

Van elkaar leren voor inspiratie en nieuwe perspectieven

Kennis uitwisselen en samenwerking vinden

Voor de leden van Het Platform Ketensamenwerking Zuid organiseren we een scala aan activiteiten voor kennisuitwisseling en kennisopschaling. We stellen onze leden in staat om belemmeringen rondom ketensamenwerking weg te nemen. Ook ondersteunen we de deelnemende bedrijven actief bij het kennisvraagstuk rondom implementatie van ketensamenwerking in de bouw in Zuid-Nederland en daarbuiten.

Toepassen

De transitie wacht ... Deelnemers aan het Platform Ketensamenwerking Zuid zijn er klaar voor

De praktijk gaat het bewijzen

De inspirerende activiteiten van het platform stimuleren innovatieve samenwerking tussen partijen in de tottale bouwkolom. Van opdrachtgever tot bouwer, van ontwikkelaar tot installateur. In de praktijk van alledag gaat dat zich bewijzen om onze euregio het voorbeeld te laten zijn voor de rest van Nederland.

Techniek Nederland
LWV
Aedes
Bouwend Nederland
Provincie Limburg