Het Platform Ketensamenwerking Zuid richt zich op professionals in Limburg die door samen te werken de energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving vorm en inhoud geven. Het platform wil daarbij alle betrokkenen inspireren: provincie, gemeentes, gebiedsontwikkelaars, architecten, aannemers, bouwers, installateurs, ingenieurs, infrastructuurplanners, mobiliteitsdeskundigen, groenvoorzieners, netbeheerders, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en inwoners van onze provincie.

Het Platform Ketensamenwerking Zuid voor professionals in de Limburgse bouwsector start met een unieke wedstrijd: De Limburgse Contest: het perfecte plaatje. Multidisciplinaire teams van professionals – aangevuld met studenten –  gaan gedurende 2020 innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de verduurzaming en energietransitie van Limburgse woonwijken en gebouwen. Oplossingen die haalbaar en schaalbaar zijn en die kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Het platform ziet zich als de verbinder bij uitstek om alle partijen – van overheid tot onderwijs, van architect tot uitvoerder – bij elkaar te brengen zodat echte samenwerking ontstaat.

Aanpassing programma

De geplande werkbijeenkomst op 24 juni 2020 is komen te vervallen.
Als de contest nu doorgezet zou worden, zouden we inboeten aan kwaliteit. Enerzijds omdat we beperkt zijn in de fysieke mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, anderzijds omdat studenten beperkter inzetbaar zijn en bedrijven nu bezig zijn met de impact van de crisis.

Het bestuur van het platform kiest dan ook voor een nieuwe koers met de drietal uitdagingen die momenteel voorliggen, namelijk:

  1. Bedrijven zoeken naar mogelijkheden om samen met opdrachtgevers in contact te komen en opdrachten (al dan niet anticyclisch) naar voren te halen om continuïteit te waarborgen en stagnatie in bijvoorbeeld vergunningverlening te voorkomen.
  2. Het op peil houden en brengen van een gezonde arbeidsmarkt waar stagiaires aan de slag kunnen en bedrijven, overheid en onderwijspartijen knelpunten kunnen oplossen met betrekking tot lopende en nieuwe vraagstukken.
  3. De contest in wellicht een afgeslankte vorm continueren (dit natuurlijk ook met het oog op behoud van waardevolle relaties die inmiddels gevormd zijn tussen bedrijven, overheid en onderwijs) waarbij geen kosten voor bedrijven ontstaan en het platform op basis van een versimpeld en deels digitaal concept probeert met de aanwezige middelen het maximale te bereiken.

Op dit moment bekijken hoe we als platform onze rol inzetten om overheden en bedrijfsleven in de Limburgse markt bij elkaar kunnen brengen. Het platform is bij uitstek geschikt om deze verbinding te maken met de vele actieve partijen. Wat ons betreft kan iedereen hieraan meedoen.

Wat betreft De Limburgse Contest, het perfecte plaatje! willen we in een nieuwe vorm samen met alle betrokken partijen een bijdrage leveren aan onze hoofddoelstelling: een geslaagde energietransitie in Limburg door verbinding. We bekijken met gemeenten, teamcaptains en onderwijsinstellingen hoe we dit kunnen doen. Na de zomervakantie krijgt dit dan verdere vorm en inhoud.

Namens het bestuur van het platform,

Leon Verheggen, programmamanager

Anders denken én doen

De bouwsector is in transitie. Keuzes en paradigma’s uit het verleden zijn niet relevant meer. Het nieuwe devies is duurzamer, innovatiever en leuker werken met oog voor de eindgebruiker. Zo streven we naar betere prestaties in infra, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. De transformatie van vastgoed en de energietransitie vragen ook om een andere manier van (samen)werken. Dat betekent een fundamentele verandering in onze manier van denken en doen. Het Platform Ketensamenwerking Zuid stimuleert en faciliteert professionals in de bouwsector in Limburg en daarbuiten om de verbindingen te vinden die het verschil in de bouwpraktijk kunnen maken.

Het Platform Ketensamenwerking Zuid staat voor:

  • Initiëren

  • Verbinden
  • Leren
  • Toepassen

Initiëren

Onze regio als voorbeeld voor Nederland

Initiëren van transitie


Platform Ketensamenwerking Zuid neemt initiatieven om partijen bij elkaar te brengen op basis van een actieve verbindende rol. Zij initieert daartoe regelmatig netwerkbijeenkomsten en treedt actief in gesprek met partijen die de keten van samenwerking binnen de bouwkolom verder kunnen versterken. Op dit moment wordt die naast de bestaande leden onder andere gezocht bij kennisinstituten, netwerkbeheerders, zorg(vastgoed)partijen, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Verbinden

Professionals en kennisinstituten binnen één platform samenbrengen

Het Platform Ketensamenwerking Zuid bereikt koplopers in de bouwsector

Door de activiteiten bereikt het platform vele professionals binnen de bouwsector en vastgoedontwikkeling in Zuid-Nederland. Deze focus is de kracht van het platform. Daarnaast leggen we inspirerende verbindingen naar relevante initiatieven (best practices), professionals en kennisinstituten in de euregio en de rest van het land.

Leren

Van elkaar leren voor inspiratie en nieuwe perspectieven

Kennis uitwisselen en samenwerking vinden

Voor de leden van Het Platform Ketensamenwerking Zuid organiseren we een scala aan activiteiten voor kennisuitwisseling en kennisopschaling. We stellen onze leden in staat om belemmeringen rondom ketensamenwerking weg te nemen. Ook ondersteunen we de deelnemende bedrijven actief bij het kennisvraagstuk rondom implementatie van ketensamenwerking in de bouw in Zuid-Nederland en daarbuiten.

Toepassen

De transitie wacht ... Deelnemers aan het Platform Ketensamenwerking Zuid zijn er klaar voor

De praktijk gaat het bewijzen

De inspirerende activiteiten van het platform stimuleren innovatieve samenwerking tussen partijen in de tottale bouwkolom. Van opdrachtgever tot bouwer, van ontwikkelaar tot installateur. In de praktijk van alledag gaat dat zich bewijzen om onze euregio het voorbeeld te laten zijn voor de rest van Nederland.

Techniek Nederland
Provincie Limburg