Het Platform Ketensamenwerking Zuid richt zich op professionals in Limburg die door samen te werken de energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving vorm en inhoud geven. Het platform wil daarbij alle betrokkenen inspireren: provincie, gemeentes, gebiedsontwikkelaars, architecten, aannemers, bouwers, installateurs, ingenieurs, infrastructuurplanners, mobiliteitsdeskundigen, groenvoorzieners, netbeheerders, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en inwoners van onze provincie.

Leuk en leerzaam … Ketendialogen terugkijken

Wat zijn Ketendialogen?
Ketendialogen zijn korte maandelijkse online-bijeenkomsten (vast op de derde dinsdag van de maand van 8.00-9.15 uur). Inhoudelijk betrokkenen en deskundigen gaan dan met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Hierdoor leer je elkaar kennen, kun je van elkaar leren en kun je lastige en uitdagende issues bespreekbaar maken.

Wie doen mee?
Deelnemers zijn afkomstig uit de gehele bouwkolom en betrokken bij de uitdagingen binnen de gebouwde omgeving op het gebied van bouw, techniek en infra.

Terugkijken?

Energietransitie als kans

Het thema van de Ketendialogen op 20 april 2021

Maarten van Poelgeest nam ons mee in de analyse van een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het Klimaatakkoord waarbij wijkaanpak (explicieter naast een gebouwgerichte aanpak), financiering (huidige onrendabels moeten opgevangen worden) en uitvoeringskracht (minder ‘ieder voor zich’ door meer regie) in een ander licht komen te staan. Er kan dus geen sprake zijn van een vast pad met een gegarandeerd resultaat, maar een aanpak op basis van draagvlak en verbinding waarbij we zoeken naar de stappen vooruit. Besturen in onzekerheid.

Er zijn meer wegen die leiden naar Parijs. De huidige inzet is gericht op: 1) leren in de proeftuinen, 2) een gefaseerde strategie die leidt tot het stapsgewijs wijken van het gas af te halen, 3) een individueel spoor waarbij hybride oplossingen een prima tussenstap zijn naar het einddoel.

Doekle Terpstra zoomde in op een integrale aanpak waarbij sprake is van meerdere sporen en van de opgave waarbij de wederzijdse afhankelijkheid vooropgesteld gesteld wordt binnen een ketengerichte samenwerking. Dit is natuurlijk alleen maar haalbaar middels een stevig onderling commitment en draagvlak (niet omdat het moet maar omdat we het willen). Dit vergt lef. Ook hier (zie ook Ketendialogen van 16 maart 2021) zijn de arbeidsmarktvraagstukken en relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs besproken. In hoeverre sluiten vraag en onderwijsaanbod voldoende op elkaar aan, en hoe komen we daarbij tot een ‘leven lang-ontwikkelen-agenda’ waarbij leren en werken in permanente verbinding staan met elkaar.

Verder is in toenemende mate interesse bij Techniek Nederland voor burgerinitiatieven. Maatschappelijk draagvlak is randvoorwaardelijk voor de energietransitie. Derhalve verdient het aanbeveling om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om initiatieven van onderaf te faciliteren en te ondersteunen. Dit is tevens een brede aanmoediging voor Limburg.

(Kijk ook op NOS dd. 22 april 2021)

“Er is wederzijdse afhankelijkheid tussen uitvoerende partijen in de bouw. De uitdaging is dat we meer moeten doen dan om de tafel zitten. We zullen die afhankelijkeid van elkaar zelfs moeten verstevigen om innovatiever te kunnen werken op te kunnen schalen en zo de maatschappelijke opbrengst groter maken.”

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

Anders denken én doen

De bouwsector is in transitie. Keuzes en paradigma’s uit het verleden zijn niet relevant meer. Het nieuwe devies is duurzamer, innovatiever en leuker werken met oog voor de eindgebruiker. Zo streven we naar betere prestaties in infra, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. De transformatie van vastgoed en de energietransitie vragen ook om een andere manier van (samen)werken. Dat betekent een fundamentele verandering in onze manier van denken en doen. Het Platform Ketensamenwerking Zuid stimuleert en faciliteert professionals in de bouwsector in Limburg en daarbuiten om de verbindingen te vinden die het verschil in de bouwpraktijk kunnen maken.

Het Platform Ketensamenwerking Zuid staat voor:

  • Initiëren

  • Verbinden
  • Leren
  • Toepassen

Initiëren

Onze regio als voorbeeld voor Nederland

Initiëren van transitie


Platform Ketensamenwerking Zuid neemt initiatieven om partijen bij elkaar te brengen op basis van een actieve verbindende rol. Zij initieert daartoe regelmatig netwerkbijeenkomsten en treedt actief in gesprek met partijen die de keten van samenwerking binnen de bouwkolom verder kunnen versterken. Op dit moment wordt die naast de bestaande leden onder andere gezocht bij kennisinstituten, netwerkbeheerders, zorg(vastgoed)partijen, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Verbinden

Professionals en kennisinstituten binnen één platform samenbrengen

Het Platform Ketensamenwerking Zuid bereikt koplopers in de bouwsector

Door de activiteiten bereikt het platform vele professionals binnen de bouwsector en vastgoedontwikkeling in Zuid-Nederland. Deze focus is de kracht van het platform. Daarnaast leggen we inspirerende verbindingen naar relevante initiatieven (best practices), professionals en kennisinstituten in de euregio en de rest van het land.

Leren

Van elkaar leren voor inspiratie en nieuwe perspectieven

Kennis uitwisselen en samenwerking vinden

Voor de leden van Het Platform Ketensamenwerking Zuid organiseren we een scala aan activiteiten voor kennisuitwisseling en kennisopschaling. We stellen onze leden in staat om belemmeringen rondom ketensamenwerking weg te nemen. Ook ondersteunen we de deelnemende bedrijven actief bij het kennisvraagstuk rondom implementatie van ketensamenwerking in de bouw in Zuid-Nederland en daarbuiten.

Toepassen

De transitie wacht ... Deelnemers aan het Platform Ketensamenwerking Zuid zijn er klaar voor

De praktijk gaat het bewijzen

De inspirerende activiteiten van het platform stimuleren innovatieve samenwerking tussen partijen in de tottale bouwkolom. Van opdrachtgever tot bouwer, van ontwikkelaar tot installateur. In de praktijk van alledag gaat dat zich bewijzen om onze euregio het voorbeeld te laten zijn voor de rest van Nederland.

Techniek Nederland
LWV
Aedes
Bouwend Nederland
Provincie Limburg