Het Platform Ketensamenwerking Zuid richt zich op professionals in Limburg die door samen te werken de energietransitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving vorm en inhoud geven. Het platform wil daarbij alle betrokkenen inspireren: provincie, gemeentes, gebiedsontwikkelaars, architecten, aannemers, bouwers, installateurs, ingenieurs, infrastructuurplanners, mobiliteitsdeskundigen, groenvoorzieners, netbeheerders, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en inwoners van onze provincie.

Energietransitie = Kans!

Op 18 november 2020 bespraken Claudia reiner (Techniek Nederland), Hanneke van Eijndhoven (Bouwend Nederland), Marij Pollux (gemeente Venlo) en Huub Narinx (LWV) de uitdagingen en de stand van zaken binnen de gebouwde omgeving en de sector Bouw, Infra en Techniek.

De thema’s voor 2021
Thema’s als wijkaanpak, leefbaarheid, energietransitie, doorbouwen in Limburg, stikstof- en PFAS-problematiek, corona kwamen hierbij allemaal aan de orde. De paneldiscussie werd ingeleid door Bernard Wientjes (De Bouwagenda). Hij nam ons mee in de laatste ontwikkelingen, de complexiteit van de opgave maar ook de verhouding tussen gemeenten en bedrijfsleven.

Taskforce i.o.
Ook aan de orde kwam de Stategische Taskforce Toekomst Gebouwde Omgeving Limburg waarmee partijen binnen het platform hun krachten willen bundelen om uitdagingen en kansen gezamenlijk op te pakken.

Energietransitie is een kans!
De poll onder alle deelnemers gaf aan dat 100% van de deelnemers de Energietransitie ziet als een kans. Daarbij willen we als platform zeker een actieve verbindende en initiлrende rol vervullen.

Ketendialogen dinsdag 16 maart 2021

Thema: Waar en hoe vind ik voldoende en opgeleide medewerkers?

Er is een grote zorg over het groeiende tekort van vakkrachten in de sector. Op dit moment zet dit de werving van nieuwe medewerkers onder grote druk. Welke middelen staan open om hierin te voorzien, welke succes worden geboekt en waar kun je zelf mee starten?

Inleiders:

  • Nurhan Abujidi, Lektor Smart Urban redesign, Zuyd Hogeschool
  • Frank Theeuwen, Manager opleidingen, IWZI
  • Guido Batens, bestuursvoorzitter, Stichting Consul

Doe mee!

Stuur een mail naar ons secretariaat gericht aan kremers@lwv.nl onder vermelding van deelname Ketendialoog, e-mailadres en telefoonnummer. Je ontvangt van ons vervolgens een aanmeldlink en toelichting om goed in de online vergadering te komen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Leuk en leerzaam … Ketendialogen terugkijken

Wat zijn Ketendialogen?
Ketendialogen zijn korte maandelijkse online-bijeenkomsten (vast op de derde dinsdag van de maand van 8.00-9.15 uur). Inhoudelijk betrokkenen en deskundigen gaan dan met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Hierdoor leer je elkaar kennen, kun je van elkaar leren en kun je lastige en uitdagende issues bespreekbaar maken.

Wie doen mee?
Deelnemers zijn afkomstig uit de gehele bouwkolom en betrokken bij de uitdagingen binnen de gebouwde omgeving op het gebied van bouw, techniek en infra.

Terugkijken?

Ideeën voor de invulling van onze Ketendialogen?
Wil je zelf een inleiding verzorgen? Wil je meer betrokken worden? Neem contact op met Leon Verheggen, programmamanager, mobiel 06 10 23 43 05 of per e-mail leon@verheggenmc.nl

ACTUEEL

Op 1 maart spraken we met de gemeente Venlo over een vervolg van De Limburgse Contest. De gemeente heeft inmiddels de status van proeftuin aardgasvrije wijken waarbij de vraagstelling ten tijde van de contest onverkort van toepassing blijft:

We willen mensen die nu nog niet deelnemen aan het arbeidsproces betrekken bij de integrale visie, planvorming en uitvoering rond de transitie naar een duurzame, klimaatbestendige en circulaire gebouwde omgeving.

 

 

Hoe krijgen we voor elkaar dat zij hun eigen wijk en leefomgeving mooier, leuker en duurzamer maken? En, op welke manier kunnen onderwijsinstellingen en ketenpartners samen optrekken met de gemeente, Enexis, het Waterschap en de woningcorporaties om deze uitdaging het hoofd te bieden?’

Samen met: Frank Theeuwen, IWZO – Beatrice Dormans, Bouwend Nederland – Marko Kruithof, WSP – Peter Hopmans/Frank Kusters/Nicolle Ottenheim – gemeente Venlo zoeken we naar een manier om de draad op te pakken.

Interesse om ook hierover mee te praten: neem contact op via het secretariaat kremers@lwv.nl

Anders denken én doen

De bouwsector is in transitie. Keuzes en paradigma’s uit het verleden zijn niet relevant meer. Het nieuwe devies is duurzamer, innovatiever en leuker werken met oog voor de eindgebruiker. Zo streven we naar betere prestaties in infra, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. De transformatie van vastgoed en de energietransitie vragen ook om een andere manier van (samen)werken. Dat betekent een fundamentele verandering in onze manier van denken en doen. Het Platform Ketensamenwerking Zuid stimuleert en faciliteert professionals in de bouwsector in Limburg en daarbuiten om de verbindingen te vinden die het verschil in de bouwpraktijk kunnen maken.

Het Platform Ketensamenwerking Zuid staat voor:

  • Initiëren

  • Verbinden
  • Leren
  • Toepassen

Initiëren

Onze regio als voorbeeld voor Nederland

Initiëren van transitie


Platform Ketensamenwerking Zuid neemt initiatieven om partijen bij elkaar te brengen op basis van een actieve verbindende rol. Zij initieert daartoe regelmatig netwerkbijeenkomsten en treedt actief in gesprek met partijen die de keten van samenwerking binnen de bouwkolom verder kunnen versterken. Op dit moment wordt die naast de bestaande leden onder andere gezocht bij kennisinstituten, netwerkbeheerders, zorg(vastgoed)partijen, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Verbinden

Professionals en kennisinstituten binnen één platform samenbrengen

Het Platform Ketensamenwerking Zuid bereikt koplopers in de bouwsector

Door de activiteiten bereikt het platform vele professionals binnen de bouwsector en vastgoedontwikkeling in Zuid-Nederland. Deze focus is de kracht van het platform. Daarnaast leggen we inspirerende verbindingen naar relevante initiatieven (best practices), professionals en kennisinstituten in de euregio en de rest van het land.

Leren

Van elkaar leren voor inspiratie en nieuwe perspectieven

Kennis uitwisselen en samenwerking vinden

Voor de leden van Het Platform Ketensamenwerking Zuid organiseren we een scala aan activiteiten voor kennisuitwisseling en kennisopschaling. We stellen onze leden in staat om belemmeringen rondom ketensamenwerking weg te nemen. Ook ondersteunen we de deelnemende bedrijven actief bij het kennisvraagstuk rondom implementatie van ketensamenwerking in de bouw in Zuid-Nederland en daarbuiten.

Toepassen

De transitie wacht ... Deelnemers aan het Platform Ketensamenwerking Zuid zijn er klaar voor

De praktijk gaat het bewijzen

De inspirerende activiteiten van het platform stimuleren innovatieve samenwerking tussen partijen in de tottale bouwkolom. Van opdrachtgever tot bouwer, van ontwikkelaar tot installateur. In de praktijk van alledag gaat dat zich bewijzen om onze euregio het voorbeeld te laten zijn voor de rest van Nederland.

Techniek Nederland
LWV
Aedes
Bouwend Nederland
Provincie Limburg