Ketendialogen terugkijken … Leuk en leerzaam!

Wat zijn Ketendialogen?

Ketendialogen zijn korte maandelijkse online-bijeenkomsten (vast op de derde dinsdag van de maand van 8.00-9.15 uur). Inhoudelijk betrokkenen en deskundigen gaan dan met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Hierdoor leer je elkaar kennen, kun je van elkaar leren en kun je lastige en uitdagende issues bespreekbaar maken. Deelnemers zijn afkomstig uit de gehele bouwkolom en betrokken bij de uitdagingen binnen de gebouwde omgeving op het gebied van bouw, techniek en infra.

Meedoen een aan Ketendialoog? Dat kan!

Heb je ideeën voor de invulling van deze Ketendialogen? Wil je zelf een inleiding verzorgen of meer betrokken worden? Neem dan contact op met Leon Verheggen, programmamanager, mobiel 06 10 23 43 05 of per e-mail leon@verheggenmc.nl

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Je kunt een mail sturen naar ons secretariaat kremers@lwv.nl onder vermelding van deelname Ketendialoog, naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Ketendialogen Dinsdag 19 januari 2021

Thema 
Ketensamenwerking als basis van succes

In deze Ketendialogen pakten we de oorsprong van het platform vast: ketensamenwerking. We besparen aan de hand van de inleiders prima voorbeelden  waarbij deze ketensamenwerking tot aantoonbaar betere prestaties leidt (WBL) en innovaties op gang brengt (Mosapanel). Inmiddels heeft WBL deze zaken gevisualiseerd in een video ‘anders aanbesteden, anders samenwerken‘.

Inleiders:

 • Har Coenen, Manager afdeling Projectmanagement, WBL
  Ketensamenwerking binnen WBL
 • Frank Rozemeijer, Professor Purchasing and Supplymanagement, Universiteit Maastricht
  Uitdagingen in de volledige keten in de Bouw (wicked problems) vragen om innovatie
 • Gard van Hulzen, Strategisch inkoop adviseur, Kragten
  Ketensamenwerking op basis van langere termijndoelstellingen en projectoverschrijdende samenwerking

Ketendialogen Dinsdag 16 februari 2021

Thema 
Het bouwteam als basis en verbetering van de samenwerking met overheidspartijen

Gaat het om het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te verbeteren? Of is het zaak gewoon goed toe te passen wat er al is? Deze vraag stond centraal in deze Ketendialogen. Denk dus na over effectief in plaats van innovatief. En, over wat je samen wilt bereiken en daarvoor de juiste vorm kiezen. Kijk naar de doelstellingen van het project en kijk naar de meerwaarde. Als je wilt leren door samenwerking, ontzorgd wilt worden en meerwaarde wilt creëren door gezamenlijke doelstellingen, dan is het bouwteam een prima vorm.

Inleiders:

 • Jos van Alphen, adviseur aanbestedingsrecht, Bouwend Nederland
  Bouwteam moet transparant blijven en moet geen doel op zich zijn. Kies de vorm die bij je past
 • Pascal Extra, projectleider stadsinfra, Gemeente Heerlen
  De gemeente Heerlen gaat meer naar een regierol van infraprojecten en dat vraagt andere competenties en een andere sturing op projecten
 • Roger Feller, commercieel directeur, BLM Wegenbouw
  Een aannemer wil meer toegevoegde waarde leveren maar wordt daarvoor helaas niet altijd in de gelegenheid gesteld
 • Math Feijen, adviseur/partner, OPPS
  De rol van de adviseur bij aanbestedingen en de juiste keuze voor een samenwerkingsvorm

Ketendialogen Dinsdag 16 maart 2021

Thema
Waar vind ik voldoende en opgeleide medewerkers

In deze tijd is er een groeiend tekort aan medewerkers in de sector. We zullen daarom niet alleen op een nieuwe manier moeten kijken naar de werving van medewerkers, maar ook naar hoe we ze kunnen binden en boeien. Met juist dit doel sloegen Meet the Youngsters en Stichting Consul nieuwe richtingen in. Welke successen worden geboekt? Hoe pakken we de kansen op? Wat kun je zelf doen?

Inleiders:

 • Guido Batens, voorzitter, Stichting Consul, Docent Zuyd Hogeschool
  Welke rol vervult Stichting Consul om arbeidsmarkt en studenten dichter bij elkaar te brengen.
 • Frank Theeuwen, manager praktijkopleidingen, IW Zuid Oost
  Het gaat om het vinden, binden en boeien van medewerkers.
 • Nurhan Abujidi, lektor Smart Urban Redesign, Zuyd Hogeschool
  Koppeling behoeftes op de arbeidsmarkt en kansen in de context van de wijkaanpak.
 • Jos Meessen, directeur, Meet the Youngsters
  Je kunt niet vroeg genoeg starten met het benutten van de potentie van jongeren.

Ketendialogen Dinsdag 20 april 2021

Thema 
Energietransitie als kans

Tijdens de Ketendialogen van 20 april stond de ‘energietransitie als kans’ centraal.

Maarten van Poelgeest heeft ons meegenomen in de analyse van een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het Klimaatakkoord waarbij wijkaanpak (explicieter naast een gebouwgerichte aanpak), financiering (huidige onrendabels moeten opgevangen worden) en uitvoeringskracht (minder ‘ieder voor zich’ door meer regie) in een ander licht komen te staan. Er kan dus geen sprake zijn van een vast pad met een gegarandeerd resultaat, maar een aanpak op basis van draagvlak en verbinding waarbij we zoeken naar de stappen vooruit. Besturen in onzekerheid.

Er zijn meer wegen die leiden naar Parijs. De huidige inzet is gericht op: 1) leren in de proeftuinen, 2) een gefaseerde strategie die leidt tot het stapsgewijs wijken van het gas af te halen, 3) een individueel spoor waarbij hybride oplossingen een prima tussenstap zijn naar het einddoel.

Doekle Terpstra zoomde in op een integrale aanpak waarbij sprake is van meerdere sporen en van de opgave waarbij de wederzijdse afhankelijkheid vooropgesteld gesteld wordt binnen een ketengerichte samenwerking. Dit is natuurlijk alleen maar haalbaar middels een stevig onderling commitment en draagvlak (niet omdat het moet maar omdat we het willen). Dit vergt lef. Ook hier (zie ook Ketendialogen van 16 maart 2021) zijn de arbeidsmarktvraagstukken en relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs besproken. In hoeverre sluiten vraag en onderwijsaanbod voldoende op elkaar aan, en hoe komen we daarbij tot een ‘leven lang-ontwikkelen-agenda’ waarbij leren en werken in permanente verbinding staan met elkaar.

Verder is in toenemende mate interesse bij Techniek Nederland voor burgerinitiatieven. Maatschappelijk draagvlak is randvoorwaardelijk voor de energietransitie. Derhalve verdient het aanbeveling om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om initiatieven van onderaf te faciliteren en te ondersteunen. Dit is tevens een brede aanmoediging voor Limburg.

(Kijk ook op NOS dd. 22 april 2021)

Ketendialogen Dinsdag 18 mei 2021

Thema 
Transformatie van bestaand vastgoed

In de Ketendialogen van 18 mei stond de transformatie van bestaand vastgoed centraal.

Sandra Wigmans ziet de transformatie van bestaand vastgoed dé kans om enerzijds te voorzien in een groeiende vraag en anderzijds om een positieve en kansrijke bijdrage te leveren aan de omgeving en verduurzamingsopgave. Dit door er anders naar te kijken. Zij kijkt liever  vanuit een bril van herbestemming en niet van wederopbouw. Een goed voorbeeld vormen monumenten volgens haar. Het is goed om deze lijn van denken door te trekken naar bestaand vastgoed en dit naast nieuwbouw als een kans te zien. Dit hoeft niet ingewikkelder of duurder te zijn. Het juist duurzaam!

Jack Corten  zoomde in op de cijfermatige onderbouwing van de opgave en constateert dat voor met name maatschappelijk vastgoed goede inzichten ontbreken. Er zijn daarnaast legio kansen vanuit de transformatie van vastgoed voor studenten en jongeren, senioren en expats. Een goede inventarisatie is essentieel en het is aan te bevelen daarbij de transformatiepotentie van leegstaand vastgoed in beeld te brengen. Aan de hand van een quickscan kan vervolgens de haalbaarheid van een plan getoetst worden. Vanuit de Rijksoverheid kan op diverse plaatsen al hulp en advies gemobiliseerd worden. Vanuit goede regie, die met name vanuit de gemeenten moet komen, kan gericht gewerkt worden aan het verzilveren van deze prima kansen.

Ketendialogen Dinsdag 15 juni 2021

Thema 
Prijsstijgingen in de bouw – leren voor vandaag en nadenken over de toekomst!

Tijdens de Ketendialogen van 15 juni stond naast de prijsstijgingen in de bouw ook de toekomst van bouwen in Limburg centraal.

Hanneke van Eijndhoven gaf een inkijk in het toekomstbeeld dat ontstaat binnen Koninklijke Bouwend Nederland. Dit naar aanleiding van de verkenningen die daartoe zijn uitgevoerd. Binnen dit kader plaatst zij de vraag hoe de huidige problematiek ten aanzien van leveranciers, levertijden en prijsstijgingen ondervangen zou kunnen worden door anders om te gaan met materiaalgebruik en het maatschappelijk belang daarvan. De circulaire economie biedt daartoe zeker handvatten. Op korte termijn neemt dit de zorgen echter niet weg.

Mathieu van Rooij wees daarbij op de kwetsbaarheid van onze infrastructuur en materiaaltekorten, maar ook op de ‘traagheid’ waarmee prijsindexen reageren op prijsstijgingen. Pro-actief te werk gaan naar opdrachtgevers blijkt dan nog steeds een goede oplossing.

Arno Duijveman haakte aan bij deze visie met de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook hierin zat een boodschap om vooral pro-actief te communiceren en zeker te waarschuwen vóór en bij forse (prijs)wijzigingen. En ook om te zorgen voor passende alternatieven om de schade voor de opdrachtgever te beperken.

Ketendialogen Dinsdag 21 september 2021

Thema 
Energetische transformatie van woningen – de eerste ervaringen

Tijdens de Ketendialogen van 21 september deelden Ger Peeters, Haico Offermans en Yard Pex hun ervaringen en inzichten bij de ketengerichte aanpak van de verduurzaming van 4.000 woningen van Wonen Limburg. Dit als eerste ervaring met een efficiënte werkwijze voor de komende energetische transformatie van woningen.

De grote omvang van de opgave én het besef dat de min of meer traditionele aanpak niet tot het juiste resultaat zou leiden, bracht Wonen Limburg ertoe samen met markpartijen te zoeken naar een andere manier van werken. Hierbij staan planbaarheid, klantvriendelijkheid en beheersbaarheid van kosten centraal. Dit vanuit een ketengerichte samenwerking waarbij marktpartijen in een zo vroeg mogelijk stadium in het traject betrokken worden. Zo kunnen deze partijen hun werkprocessen nog beter afstemmen op de opgave en een efficiënte aanpak borgen, ook naar de toekomst.