Op 27 februari 2019 vond de slotbijeenkomst 2018 plaats van het Platform Ketensamenwerking Zuid. Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van de oplevering van het werk van de praktijktafels in 2018, maar gaf ook een doorkijk op de zaken die gaan komen vanuit Klimaatakkoord en Energietransitie en de rol die het platform hierbij gaat pakken. In een informele setting werden tijdens een “ walking dinner” de deelnemers verrast door diverse sprekers.

Claudia Reiner opende als voorzitter de bijeenkomst en sprak haar waardering uit voor de energie die vooral door de deelnemers van de praktijktafels aan de dag gelegd is in 2018. Maar ook waardering voor de inzet in de afgelopen 6 jaar door deze tafels als drijvende krachten van het het platform. Er is veel bereikt samen in de ontwikkeling van ketensamenwerking, maar we gaan wel zoeken met elkaar naar een nieuwe aanpak met nieuwe werkvormen!

Nieuwe uitdagingen

Er wachten nieuwe uitdagingen door het Klimaatakkoord in wording en de energietransitie. Wat betekent dit voor Limburg? Wat komt er op ons af? Hoe bereiden wij ons voor? Hoe pakken we het op? Hoe gaan we er voor zorgen dat we voldoende gekwalificeerde vakmensen hebben? Hoe gaan we samen kansen verzilveren? De beweging  van een energietransitie is onomkeerbaar.

Nederland gaat gefaseerd, wijk voor wijk, naar een nieuwe energievoorziening. Dat heeft gevolgen voor onze huizen en gebouwen, maar ook voor onze (energie)infrastructuur. Dus zowel boven als onder de grond gaan er veranderingen plaatsvinden. Vragen waarmee we de komende tijd met elkaar aan de slag gaan. Topics die hierbij zeker aan de orde komen zijn de wijkaanpak zoals deze nu vorm krijgt in het klimaatakkoord, vraagbundeling, kennisontwikkeling en innovatie. Twee aardgasvrije proeftuinen vormen de basis voor een leeromgeving.

Kortom: uitdaging genoeg voor de komende jaren. Wij willen deze tegemoet treden met nieuwe werkvormen die passen bij de huidige tijd. Geen nieuwe versnellingstafels, maar meer agile vormen zoals hackathons en pressure-cook sessies. Natuurlijk op basis van initiëren, verbinden, leren en doen!

Presentaties Praktijktafels

Aansluitend hebben deze 4 praktijktafels hun eindproduct opgeleverd:

  • De gelukkige stad Limburg (voorz. Jules Crijnen en Sandra Wigmans)
  • Human Capital (voorz. Leon Verheggen)
  • Data als grondstof (voorz. Joris Janissen)
  • Innovatie (voorz. Maikel Schroën)

Iedere tafel had daarvoor een eigen unieke, en zelfs ludieke  werkvorm gekozen waardoor de aandacht gevestigd bleef op de kern van de zaak: hoe zetten we ketensamenwerking in om ons werk duurzamer, innovatiever en leuker uit te voeren.

De gelukkige stad Limburg ging daarbij niet alleen in op de totstandkoming van de fysieke eigenschappen van de gebouwde omgeving die tot geluk bijdragen, maar ook op de samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder bewoners, die daarvoor noodzakelijk is. Een expressief uitgedoste Raymond Vaessen benadrukte daarbij dat de factor geluk ook een hormonale kwestie is die gebaseerd is op Dopamine, Oxytocine, Endorfine en Serotonine.

Human Capital gaf een doorkijk naar de onderzoeksresultaten middels een drietal stellingen waarbij de zaal een eens of oneens kon uitspreken. Onderzoek is gedaan naar de bijdrage die de aspecten onderwijs, innovatieve omgevingen en nieuwe medewerkers leveren aan het succes van innovatieve ondernemingen.

Data als grondstof presenteerde haar bevindingen middels een placemat waarop de resultaten vermeld staan. De placemat geeft een helder overzicht van de diverse middelen die ons inmiddels ter beschikking staan om in de diverse fasen van het bouwproces data om te zetten naar bruikbare informatie. Data als noodzakelijke grondstof voor ketensamenwerking!

Tot slot heeft Innovatie geprobeerd het sociale medium LinkedIn in te zetten als verbindend middel om ketensamenwerking en innovatie te ondersteunen en te bevorderen. Vooralsnog is dit niet gemakkelijk gebleken maar overduidelijk zijn openheid en vertrouwen als succesfactoren naar voren gekomen om deze vorm van “open innovatie” verder te ontwikkelen.

Wachten op de leider … of gakken als ganzen

Tussen de presentaties door heeft Huub Narinx verbindend vermogen aan de dag gelegd op basis van de keysuccesfactoren vertrouwen, passie, aandacht en samenwerking. Hoewel zijn bijdrage ten aanzien van de thema’s vertrouwen, passie en aandacht zeker de moeite waard was, zal het thema samenwerking het meest besproken blijven. Allereerst heeft Huub ons uitgelegd dat bizons maar 1 leider hebben en deze blindelings volgen. Van samenwerking geen sprake. Zodra de leider wegvalt (ongeacht de wijze waarop) is het wachten op een nieuwe leider. Zolang deze er niet is gebeurt er ook niets. Bij ganzen is dit wel ff anders. Die werken samen in vogelvlucht en houden elkaar uit de wind. Zodra een gans alles gegeven heeft aan het front wordt hij keurig afgelost door de volgende. Dit zonder taak- of rolverdeling. Samen sterk. De wijze waarop Huub hierbij het “gakken” van ganzen heeft voorgedaan, is tijdens de nazit nog veelvuldig besproken en nagedaan.

Meedoen in 2019 met Platform Ketensamenwerking Zuid?

Wil je deelnemen aan de activiteiten van het Platform Ketensamenwerking Zuid? Aanmelden kan via het contactformulier of bij Tineke van de Wijdeven van het secretariaat van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) via e-mail vandeWijdeven@lwv.nl.