Op 3 juli 2018 vond de 2e Verbindingsbijeenkomst plaats. Claudia Reiner heeft als voorzitter van het Platform Ketensamenwerking Zuid een korte toelichting gegeven op de nationale en provinciale ontwikkelingen op het gebied van de gebouwde omgeving. Deze zullen de positie en de activiteiten van het Platform beïnvloeden; met name het op 10 juli 2018 vastgestelde Klimaatakkoord en het aanbod van de provincie Limburg aan de regering voor wat betreft verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Als 1e spreker heeft Roger Bons ons meegenomen in het vraagstuk of blockchain een hype of een revolutie is. Op een boeiende wijze wist Roger de aanwezigen duidelijk te maken wat de principes van blockchain zijn en op welke wijze deze toegepast wordt. Alhoewel de meesten een directe relatie leggen met bitcoins, is inmiddels sprake van een breed toepassingsbereik. Blockchain is als zodanig geen doel op zich, maar een ideaal middel om complexe structuren van samenwerking en onderlinge afhankelijkheid te versimpelen. Roger zoekt op dit moment concrete knelpunten in de bouwkolom die kunnen dienen als pilot voor blockchain gerelateerde oplossingen. Hij deed een verzoek aan de genodigden om hierover samen in overleg te treden.

Vervolgens hebben de 4 voorzitters van de Praktijktafels een pitch gegeven over de stand van zaken en de verdere aanpak van hun tafel. Er kan worden geconcludeerd dat er al veel werk en energie is geïnvesteerd. Iedere tafel heeft inmiddels een eigen doelstelling en aanpak geformuleerd.

Als 2e spreker heeft John van Oorschot ons meegenomen in de wereld van de adoptie van innovaties door de bouwsector. Een toekomstbestendige organisatie moet een groot adoptief vermogen hebben. Niet alleen om de veranderende werkprocessen op te vangen maar ook om de snelle opeenvolging van technologische ontwikkelingen bij te benen en passende producten en diensten te realiseren. John heeft op interactieve wijze met de deelnemers ook gezocht naar input vanuit de praktijk die hem verder kunnen voorzien van informatie hierover.

Ten slotte vond de netwerkborrel plaats onder het genot van een hapje en een drankje.

_________________________________________________________________________________________

 

Roger Bons vervult sinds 2015 een leerstoel “digitalisering” aan de FOM University of Applied Sciences in Essen/Aachen. Zijn onderzoeksfocus ligt op de veranderingen in business modellen en de samenwerking in ketens als gevolg van digitalisering, met name blockchain en smart contracts. Naast zijn positie aan de FOM is hij directeur en eigenaar van Bons Academic Services.

John van Oorschot is werkzaam voor Hogeschool ZUYD als docent binnen het profiel ‘realisatie’ (beroepsrol in de uitvoerende bouw). Daarnaast is hij werkzaam aan een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van de verduurzamingsopgave en circulair bouwen. Tevens is hij promovendus bij de Universiteit Twente. Hiervoor doet hij onderzoek naar de adoptie van innovatie in de bouw, in het bijzonder gericht op de woningbouw.