Op 9 oktober hebben we onze 3deVerbindingsbijeenkomst gehad. Er was een goede opkomst met een prima sfeer. Dat kon ook niet anders met de beide sprekers die we bereid gevonden hadden om ons mee te nemen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de verduurzaming van de Gebouwde Omgeving en LinkedIn.

Allereerst heeft Mike Lücker ons meegenomen in de ontwikkelingen binnen de provincie Limburg met betrekking de IMG_4143verduurzaming van de Gebouwde Omgeving. Er komt een forse opgave op ons af. Deze is met name terug te v inden in het “Limburgs bod” en het Klimaatakkoord liggen, maar zal daarbij mede afhankelijk zijn de gemeenten die op basis van een wijkaanpak aan de slag moeten. Mike gaf aan dat ook van het bedrijfsleven verwacht wordt welke actieve rol zij hierbij willen oppakken. Op dit moment wordt nog teveel afwachtend naar elkaar gekeken.Betrokken partijen moeten met name voor zichzelf een duidelijke rol pakken en op basis hiervan een aandeel in de opgave nemen. LEKTA en het Platform Ketensamenwerking Zuid zijn goede omgevingen om hieraan verder richting en vorm te geven.oord. Deze opgave biedt prachtige kansen voor het bedrijfsleven. Op dit moment wordt vooral nagedacht over de opgave en de regie, maar nog te weinig over concretisering daarvan. De provincie ziet voor zichzelf hier een regierol liggen, maar zal daarbij mede afhankelijk zijn de gemeenten die op basis van een wijkaanpak aan de slag moeten. Mike gaf aan dat ook van het bedrijfsleven verwacht wordt welke actieve rol zij hierbij willen oppakken. Op dit moment wordt nog teveel afwachtend naar elkaar gekeken. Betrokken partijen moeten met name voor zichzelf een duidelijke rol pakken en op basis hiervan een aandeel in de opgave nemen. LEKTA en het Platform Ketensamenwerking Zuid zijn goede omgevingen om hieraan verder richting en vorm te geven.

Tijdens de presentaties van de voorzitters van de Praktijktafels bleek dat de meeste tafels goed op weg zijn en de eerste resultaten geboekt worden. Tijdens de 4deVerbindingsbijeenkomst op 11 december 2018 zal vooral de aandacht uitgaan naar de resultaten en de onderlinge verbinding tussen de tafels onderling.

Lars Pacbier heeft ons vervolgens meegenomen in de wereld van LinkedIn en de ontwikkelingen die hier plaatsvinden. IMG_4144
Hij gaf met name aan hoe de Praktijktafel “Innovatie” bezig is om het LinkedIn-platform in te zetten als communicatie- en inspiratiemedium om innovatie gang te brengen en te houden. Iedereen wordt uitgenodigd de community die hiervoor opgericht is te delen. Verder heeft hij ons laten zien dat er veel informatie te vinden is over personen en bedrijven, maar daarmee ook over jezelf! Nieuwe vormen van recruiting, marketing etc. volgen zich snel op. De kracht van LinkedIn zit ook in het innovatieve vermogen om steeds weer aansluiting te vinden bij nieuwe behoeften. Dit onder meer doordat steeds weer nieuwe gebruikersgroepen toetreden tot LinkedIn.

Aansluitend vond de niet meer weg te denken netwerkborrel plaats.